Ochrana osobních údajů

Profilová fotografie Alexandr Kolárik

Alexandr Kolárik


O mně


Moje služby


Objednávky


Kontakt

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Alexandr Kolárik (dále jen „provozovatel“), se sídlem Litochleby 1271, 396 01 Humpolec, IČO: 04310390 jakožto provozovatel webu www.alexandrkolarik.cz a tedy správce osobních údajů které mu budou zákazníkem poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Provozovatel zpracovává při provozu webu www.alexandrkolarik.cz zejména následující osobní údaje: Jméno, příjmení, dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, cookie.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě právního základu plnění smluvní povinnosti provozovatele vůči zákazníkům, a dále na základě právního základu hájení oprávněných zájmů provozovatele.

Příjemci osobních údajů mohou být:

 • přepravní služba při doručování objednaného zboží;
 • orgány veřejné moci, pokud to zákon stanoví;
 • poskytovatelé externích služeb, zejména daňového a právního poradenství;
 • provozovatelé vybraných nástrojů přímého marketingu.

Provozovatel zpracovává pouze osobní údaje nezbytně nutné k naplnění účelů jejich zpracovávání, tedy pro splnění svých smluvních povinností (zejm. dodání zboží) a hájení svých oprávněných zájmů včetně přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno provozovatelem, osobní údaje pro provozovatele však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Aleš Rýdl, U Sokolovny 1693, 396 01 Humpolec
 • Google – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • Google Adwords
  • Google Merchant
 • Seznam.cz, a.s. Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5
  • Sklik
  • Firmy.cz

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění smluvních povinností, a ochraně oprávněných zájmů a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Zákazník má ve vztahu ke svým osobním údajům zejména následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od provozovatele získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit. Toto právo lze realizovat zejména prostřednictvím zákaznického účtu na webu webu www.alexandrkolarik.cz/.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost provozovatele zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá.
 • Zákazník má právo, aby provozovatel v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech provozovatele, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné provozovatelem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení provozovatele

Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se provozovatelem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.webu

Alexandr Kolárik

Pohybový terapeut, osobní trenér a masér

IČO: 04310390

 • +420 776 560 524
 • Františka Ondříčka 2 , 37011 České Budějovice, OK studio
 • Otevírací doba dle objednávek
 • +420 776 560 524
 • Františka Ondříčka 2 , 37011 České Budějovice, OK studio
 • Otevírací doba dle objednávek


Facebook


Instagram

NASTAVENÍ COOKIES & OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ© Alexandr Kolárik 2020 Všechna práva vyhrazena